Shofar in the Park

shofarinthepark

Shofar in the Park

Have a 'BLAST' in the park this Rosh Hashanah!